top of page
136366891_3547418011972023_7803198978014
Ftesë për aplikim

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për zhvillimin e shkathtësive për qasje në tregun e punës, duke përfshirë modulet si:

• Kërkesat e tregut të punës;

• Hartimi i kontributeve dhe shkathtësive të nevojshme për të qenë pjesë aktive e tregut të punës;

• Shkathtësitë e buta dhe rëndësia e tyre në tregun e punës;

• Aftësitë bazike të TIK-ut;

• Përgatitja e CV-së;

• Përgatitja për intervistë;

• Hulumtimi i tregut për punë dhe mbajtja e vendit të punës.

Sesionet e trajnimit do të zgjasin 5 ditë. Për datat e sakta dhe adresën ku do realizohen trajnimet, kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me kohë (pas formimit të grupeve).

Përparësi për të përfituar nga ky projekt do të kenë: të rinjtë, femrat, komunitet pakicë dhe grupet e tjera të margjinializuara, nga komuna e Mitrovicës dhe Vushtrrisë.

Afati i fundit për aplikim: 15 Janar 2021

Aplikimin mund ta bëni online duke klikuar në linkun më poshtë:

https://forms.gle/rZqFsMn93N1vFBHo9

bottom of page