top of page

service

DD-BSC-Logo.png

Shërbime mbështetëse të biznesit

 • Menaxhim;

 • Planifikim Stretegjik;

 • Plan Biznesi;

 • Planifikim Strategjik Sektorial;

 • Studime Fizibiliteti

 • Partneritet Publiko Privat;

 • Hulumtim dhe Analizë Tregu;

 • Strategji Marketingu & Fushata Reklamuese;

 • Plan Investiv;

 • Qasje në Financa;

 • Analizë dhe Projeksione Financiare;

 • Eksport dhe Import;

 • Franchising;

 • Ndërmjetësim në punësim dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore, etj.

DD-BSC-Logo.png

Shërbime për institucione publike dhe organizata jo-qeveritare

 • Ngritje të kapaciteteve institucionale;

 • Planifikim Strategjik në nivel Nacional, Rajonal dhe Lokal;

 • Planifikim Strategjik Sektorial;

 • Zhvillim të Politikave të NVM-ve;

 • Përmirësim të Ambientit për Biznes;

 • Promovim të Investimeve të Huaja Direkte;

 • Zhvillim të Projekteve Investive përmes    Partneritetit Publiko Privat;

 • Hulumtim dhe Analiza;

 • Vlerësimi i Ndikimit të Programeve;

 • Zhvillimi Politikave për Zvogëlim të Varfërisë    dhe Pa barazisë Sociale;

 • Forcimi i integrimit shoqëror dhe fuqizimin    ekonomik të grupeve të margjinalizuara;

 • Ri integrim të Personave të Riatdhesuar, etj.

bottom of page