top of page
Search

NJOFTIM

Shkurt 05, 2024


Për përfituesit e skemës së granteve për ndërmarrjet fillestare dhe NMV

në kuadër të projektit:

“Trashëgimia Kulturore si Nxitëse e Ringjalljes Ekonomike të Janjevës”


I.      Qëllimi i Thirrjes

Thirrja për skemën e granteve ska synuar mbështetjen e themelimit të bizneseve fillestare dhe ringjalljen e Ndërmarrjeve Mikro dhe të Vogla (NMV). Ajo u fokusua në krijimin e mundësive të punësimit, dhënien e aftësive dhe njohurive të reja, nxitjen e ndërmarrjeve dhe përmirësimin e statusit ekonomik të banorëve të Janjevës përmes ofrimit të granteve të vogla dhe mbështetjes me konsulencë për përfituesit e përzgjedhur.

 

II.      Partneriteti me UNDP

D&D, në bashkëpunim me UNDP-në, kanë zhvilluar dhe po zbatojnë bashkërisht këtë skemë granti. Ky partneritet, në kuadër të projektit “Trashëgimia Kulturore si Nxitëse e Ringjalljes Ekonomike të Janjevës”, i zbatuar nga UNDP (financuar nga Bashkimi Evropian në Kosovë dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës) synon të arrijë qëllimet e ndërsjella duke mobilizuar ekspertizën profesionale me burimet e projekteve. Është e rëndësishme të theksohet se ndërkohë që ne punojmë ngushtë me partnerët tanë, vendimet në lidhje me përzgjedhjen dhe administrimin e granteve merren së bashku, duke reflektuar angazhimin tonë të përbashkët për të mbështetur rritjen ekonomike të Janjevës/Janjevo.

 

III.      Thirrja për Aplikime

Thirrja e hapur për aplikime është përcjellur me të gjitha udhëzimet përkatëse, kriteret e përshtatshmërisë, dhe procedurat e aplikimit, të cilat janë postuar në internet, si dhe mund të mirreshin në zyrat e OJQ-ve tona partnere në Janjevë. Projekti ka dhënë sqarime për të gjitha pyetjet e adresuara nga aplikantët duke i udhëzuar ata përmes përgjigjeve me shkrim si dhe duke kontaktuar aplikantët dhe duke ofruar sqarime shtesë për pyetjet e tyre.

 

IV.      Procesi i Verifikimit Administrativ

Verifikimi administrativ konfirmoi plotësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të kërkuara nga programi sipas kritereve në thirrjen për aplikim. Aplikantët që kanë kaluar procesin e verifikimit administrativ, kanë kaluar në procesin e vlerësimit teknik të planeve të biznesit të paraqitura.

 

V.      Procesi i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes

Procesi i vlerësimit është kryer në bashkëpunim me UNDP-në në Kosovë. Paneli vlerësues përbëhej nga 5 anëtarë të panelit. Në përputhje me kërkesat e thirrjes dhe kriteret e përcaktuara, Paneli Vlerësues ka përzgjedhur listën e mëposhtme të aplikantëve që do t'u përmbahen:

-   kompletimit të procedurave për regjistrimin e biznesit;

-   pranimit dhe nënshkrimit të marrveshjes kontraktuale (kontratës);

-  pranimit të listës së mjeteve/pajisjeve, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve të mentorimit në përputhje me aplikim e tyre.

 

#

Emri dhe Mbiemri

Vendbanimi

Profili i Biznesit

1

Ajnur Arifi

Janjevë

Arte dhe Zejtari Tradicionale - Saldim

2

Ardian Bikliqi

Janjevë

Përpunimi dhe Paketimi i Ushqimit

3

Armend Bikliqi

Janjevë

Bletari

4

Dubravka Antić

Janjevë

Pastiçeri

5

Elizabeta Rodić

Janjevë

Prodhim i Bylmetit

6

Emine Teqolli

Janjevë

Bujqësi

7

Fatime Bikliqi

Janjevë

Bujqësi

8

Fetije Konxheli

Janjevë

Bujqësi – Prodhim i Ajvarit/Xhemit

9

Fitore Gashi

Janjevë

Blegtori

10

Ismete Gashi

Janjevë

Blegtori

11

Josip Cirimotić

Janjevë

Përpunimi dhe Paketimi i Ushqimit

12

Magribe Maloku

Janjevë

Bujqësi – Prodhim i Ajvarit/Xhemit

13

Norberta Antić

Janjevë

Industria e Tekstilit

14

Olga Brkić

Janjevë

Bujqësi – Prodhim i Ajvarit/Xhemit

15

Sali Gashi

Janjevë

Arte dhe Zejtari Tradicionale

16

Selami Bikliqi

Janjevë

Industria e Turizmit

17

Serhat Gashi

Janjevë

Industria e Mikpritjes

18

Shkelzen Qevani

Janjevë

Furrë Buke

19

Shpresa Konxheli

Janjevë

Bujqësi – Prodhim i Ajvarit/Xhemit

20

Veton Gajtani

Janjevë

Shërbime Berberi

                                                

Ndër aplikantët e përzgjedhur, 12 janë shqiptarë, 5 janë kroatë, 2 janë romë dhe 1 është turk. Prej tyre 11 janë femra dhe 9 janë meshkuj.


Të gjithë aplikantëve të PËRZGJEDHUR, urime për kualifikimin tuaj për të zhvilluar biznesin tuaj përmes Skemës së Granteve. Për të nënshkruar kontratën dhe për të marrë mjetet dhe pajisjet për të filluar aktivitetin tuaj të biznesit, ekipi i projektit do të kontaktojë të gjithë aplikantët e PËRZGJEDHUR  për t'ju ofruar udhëzime shtesë për veprimet e mëtejshme.


Për ata që nuk e kaluan procesin e përzgjedhjes, ju inkurajojmë të vazhdoni të përpunoni dhe zhvilloni idetë tuaja të biznesit për mundësitë e ardhshme.


Faleminderit për mirëkuptimin.

D&D Business Support Center

232 views

コメント


bottom of page