top of page

Postimet

Banner-Call-for-Application---D&D-UNDP-EU-MKRS-2023.cro.jpg

🚀 Jeste li start-up, mikro ili malo preduzeće (MSE) s strašću prema kulturnom nasleđu, promociji turizma i ekonomskom razvoju? Evo vaše prilike!

🏛️ Pridružite se projektu „Kulturno nasleđe kao pokretač ekonomskog preporoda Janjevo “. Ova inicijativa, financirana od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Ministarstva Kulture...

Transparent Texture
Banner-Call-for-Application---D&D-UNDP-EU-MKRS-2023.alb.jpg

🚀 A jeni një Start-up, Mikro, ose Ndërmarrje e Vogël (MSE) që ka pasion për trashëgiminë kulturore, promovimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik? Kjo është mundësia juaj!

🏛️ Bashkohuni me projektin “Trashëgimia Kulturore si Nxitëse e Ringjalljes Ekonomike të Janjevës” dhe kontribuoni në rindërtimin e qëndrueshëm dhe përfshirës të Janjevës. Ky projekt, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (EUoK) dhe Ministria e Kulturës...

Banner-Call-for-Application---D&D-UNDP-EU-MKRS-2023.eng.jpg

🚀 Are you a Start-up, Micro, or Small Enterprise (MSE) passionate about cultural heritage, promotion of tourism, and economic development? Here's your chance!

🏛️ Join the project “Cultural Heritage as a Driver for Economic Revival of Janjevë/Janjevo” and contribute to the sustainable and inclusive revival of Janjevë/Janjevo. This initiative, financed by the European Union Office in Kosovo (EUoK) and the Ministria e Kulturë...

Transparent Texture
Banner-D&D-KRU-Hidromorava-2023..jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Prizrenit për periudhën Janar - Dhjetor 2022.

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. “Hidromorava” Sh.A.

Banner-D&D-Bifurkacioni-2023.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Ferizajit për periudhën Janar - Dhjetor 2022.

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. “Bifurkacioni” Sh.A.

Transparent Texture
Banner-KRU-Hidroregjioni-Jugor-2023..jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Prizrenit për periudhën Janar - Dhjetor 2022.

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” Sh.A.

Banner-Posta-Kosoves-2023.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për shërbimet dhe produktet e Postës së Kosovës për vitin 2022.

Posta e Kosovës është e përkushtuar që të ofrojë shërbime dhe produkte sa më cilësore për ju. Mendimi juaj është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm në mënyrë që të rrisim nivelin e cilësisë së shërbimeve dhe produkteve tona.

Transparent Texture
Banner-KRU-Hidrodrini-2023.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Pejës për periudhën Janar - Dhjetor 2022. 

 

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A
D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar...

Banner-TRAINKOS-2023.jpg

Pyetësor për matjen e kënaqshmërisë për shërbimet e Trainkos Sh.A. D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së klientëve dhe udhëtarëve për shërbimet që ofron “Trainkos” Sh.A.

 

Përgjigjet e juaja të sinqerta, do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga Trainkos Sh.A.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar...

Transparent Texture
Call-for-Market-Researcher.jpg

As a collaborator with the European Center for Minority Issues Kosovo, D&D Business Support Center is implementing the project “Recycling Matters Activity – Fushë Kosovë/Kosovo Polje. This USAID-funded project aims to increase socio-economic cohesion and deliver sustainable livelihoods among Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors (IWC) in Kosovo. As part of this intervention, sustainable recycling models will be promoted by the private sector in partnership with communities and the municipality of Fushë Kosovë/Kosovo Polje, as well as trying to replicate...

Call-for-Feasibility-Study-Expert.jpg

As a collaborator with the European Center for Minority Issues Kosovo, D&D Business Support Center is implementing the project “Recycling Matters Activity – Fushë Kosovë/Kosovo Polje. This USAID-funded project aims to increase socio-economic cohesion and deliver sustainable livelihoods among Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors (IWC) in Kosovo. As part of this intervention, sustainable recycling models will be promoted by the private sector in partnership with communities and the municipality of Fushë Kosovë/Kosovo Polje, as well as trying to replicate...

Transparent Texture
Thirrje-per-aplikim!.jpg

Në kuadër të projektit “Self-Employment Training and Mentoring & Coaching for Returnees” D&D Business Support Center, ofron tajnime në fushën e ndërmarrësisë dhe vetpunesimit për persona të riatdhesuar . Ky trajnim ka për qëllim trajtimin e moduleve të cilat do të mundësojnë zhvillimin e ideve biznesore në të ardhmen.

Kohëzgjatja e trajnimit do jetë 5 ditë dhe modulet të cilat do të shtjellohen janë:

  1. Ideja e biznesit dhe procesi i inovacionit;

  2. Marketingu, plani i marketingut dhe zhvillimi i produktit;

Shpallje-e-rezultateve-per-kompanine-furnizuese.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës”, projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, njoftohen të gjitha kompanitë aplikuese të cilat kanë dërguar ofertën e tyre për furnizimin me pajisje pune, krahas pakove të prezantuara në thirrjen për tenderim, se kompania fituese e këtij tenderi është përzgjedhur.

Transparent Texture
Shpallje-e-rezultateve-banner.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrese përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit njoftohen të gjithë pjesëmarresit të cilët kanë përfunduar më sukses trajnimin për Ndërmarrësi, kanë përgatitur planin e biznesit dhe kanë prezantuar para panelit vlerësues idetë e tyre të biznesit, për rezultatet përfundimtare të vlerësimit të planit të biznesit. Procesi i përzgjedhjes është realizuar në bazë të kritereve kualifikuese dhe kritereve profesionale të cekura në thirrjen e aplikimit..

JOB-VACANCY-2022...jpg

D&D Business Support Center, is seeking to fill six (6) open vacancy positions, by promoting a challenging working environment as well as career advancement opportunities.

Open positions
⦁    Project Manager (1position)
⦁    Project Officer (1 position)
⦁    Business Consultant (1 position)
⦁    Paid Internship (3 positions)

Transparent Texture
FTESE-PER-TENDERIM..jpg

Organizata jo-qeveritare D&D Business Support Center - Prishtina është duke implementuar projektin “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës”. Ky projekt është i financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, përmes të cilit 10 pjesëmarrësit me ide inovative biznesore do të kenë mundësinë të përfitojnë mjete dhe pajisje pune krahas idesë së tyre të biznesit.

Reasons-Behind-Changing-Business-Plan.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës dhe Rinisë dhe Sportit ftohen të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë përfunduar me sukses trajnimin për Ndërmarrësi të aplikojnë për mundësinë e përfitimit të pakos së pajisjeve të cilat do ndihmonin dhe lehtësonin konkurueshmërinë, punësueshmërinë dhe operimin e bizneseve të tyre.

Transparent Texture
Banner-Paid-Internship-Opportunity.jpg

D&D Business Support Center is a consulting company, founded in 2008 that offers a wide range of consulting services for small and medium enterprises, start-up businesses, jobseekers, young and women entrepreneurs, and other marginalized groups. It has long-term partnership with various public and international institutions, non-governmental organizations, donors, foreign companies, investors, as well as numerous private sector partners within the Republic of Kosovo.

Banner-TRAINKOS-2022.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së klientëve dhe udhëtarëve për shërbimet që ofron “Trainkos” Sh.A. Me këtë anketë Trainkos teston kënaqshmërinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron.

Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme...

Transparent Texture

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron.

Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme...

Banner-KRU-Hidrodrini-2022.jpg
D&D-MKRS.v1.jpg

D&D Business Support Center, fton të rinjtë e grup moshës 18-24 vjeç nga rajoni i Prishtinës të marrin pjesë në trajnime falas në fushën e Ndërmarrësisë dhe Themelimit të Bizneseve. Kjo iniciative realizohet në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit...

Transparent Texture
job-vacancy.png

Position: Project Manager 

The overall purpose of the role is managing multiple projects, resources, schedule, activities, and tasks. Ongoing interaction with a range of internal and external stakeholders, while ensuring quality of services and exceeding expectations.

​D&D Business Support Center is seeking to hire experienced Project Manager being able to contribute in challenging working environment as well as career advancement opportunities...

157646516_3709373432443146_5800028887023

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron. Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona...

Transparent Texture
136366891_3547418011972023_7803198978014

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për zhvillimin e shkathtësive për qasje në tregun e punës, duke përfshirë modulet si:

  • Kërkesat e tregut të punës;

  • Hartimi i kontributeve dhe shkathtësive të nevojshme për të qenë pjesë aktive e tregut të punës;...

157852695_3708996305814192_5073784294787

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të nxirren të dhëna rreth kënaqshmërisë dhe njohurive të konsumatorëve rreth shërbimeve nga K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për periudhën Janar - Dhjetor 2020.

Transparent Texture
161277208_3736197666427389_4410737042559

 
D&D Business Support Center ofron mundësi trajnimi falas për ndërmarrësi, të financuar nga SHHBK “Nëna Terezë”, duke përfshirë modulet:
- Hyrje në ndërmarrësi,
- Plan biznesi,
- Marketing dhe
- Planifikim financiar.
Nga ky projekt do të mund të përfitojnë kandidatë nga të gjitha komunat...

bottom of page